Van Rossum BV | Studievereniging KOers

  • NL
  • EN

Van Rossum Raadgevende Ingenieurs is een onafhankelijk ingenieursbureau, waarvan de directeuren ook de partners zijn. Van Rossum is opgericht in 1953. Het bedrijf heeft een lange traditie op het gebied van constructieve en civieltechnische adviezen voor uiteenlopende projecten.

Filosofie

Van Rossum is veel meer dan een constructeurs bureau. Wat ons interesseert, is het waarmaken van ambities en deze in overeenstemming brengen met het beschikbare budget. Daarom bestaat ons werk ook uit regisseren; de schakel vormen tussen de opdrachtgever, de gebruikers, de architect, het projectmanagement en de overige adviseurs. Om tot een optimaal resultaat te komen, moeten we als constructeurs kennis hebben van alle bouwdisciplines. Alleen zo zijn we in staat uiterst scherp te construeren en maken we het mogelijk dat er creatief ontworpen kan worden. We noemen dat zelf ‘economisch construeren’, het in de beginfase al neerzetten van een helder economisch constructief concept dat de realiseerbaarheid van een project garandeert.

Waar staan we voor?

Onze organisatie is gebaseerd op het werken met vaste relaties. Er is vaak sprake van dedicated partnerships. Daarbij is kwaliteit het belangrijkste criterium. Vaste samenwerkingsverbanden dragen bij aan deze kwaliteit. Wij richten ons op integraal duurzaam ontwerpen en denken proactief mee en zijn zeer innovatief. We houden van transparant communiceren en zijn pragmatisch met een oog voor detail.

Naast constructieadviseur en/of civieltechnisch adviseur, zien wij ons graag als stimulator binnen een project. Het aandragen van creatieve oplossingen binnen ons eigen vakgebied en het vakgebied van de overige adviseurs, vinden wij belangrijk.

Meer weten: www.vanrossumbv.nl

Van Rossum Raadgevende Ingenieurs is an independent engineering agency, in which the board members are also partners in the company. Van Rossum was founded in 1953. The company has a longstanding tradition in constructive and civil engineering advice on various projects.

Philosophy

Van Rossum is much more than just a structural engineering agency. We are interested in realising ambitions and aligning these within the available budget. That is why our work consists of directing; being the link between client, users, architects, project management and other advisers. In order to reach optimal results, we as structural engineers need knowledge of all aspects of construction. Only then can we construct a precise plan and produce a creative design. At Van Rossum, we call it ‘economic construction’: establishing a clear economic constructive concept from the first stages, guaranteeing the feasibility of project.

What do we stand for?

Our organisation is based around working with regular clients. We often work within dedicated partnerships. Quality is the key criteria in those activities. Regular collaborations contribute to this quality. We focus on integral sustainable design, act proactively and are

innovative. We love transparency and open communication and are pragmatic with an eye for detail.

In addition to advising on structural and civil technical engineering, we see ourselves as a catalyst in projects. We find it important to propose creative solutions within our field and those of other advisers.

More information: www.vanrossumbv.nl