Contact

Contact

Visiting address: Vertigo Vloer 2 – De Groene Loper 6 – 5612 AZ Eindhoven
Postal address: Vertigo 9.25 – Postbus 513 – 5600 MB Eindhoven
Telephone: 040-2474647 – E-mail: koers@bwk.tue.nl

Chairman:
W.H. (Willem) Bouwsema
E-mail:
voorzitter@www.koerstue.nl/

Treasurer and Secretary:
D. (Dominique) van der Weijden
E-mail:
penningmeester@www.koerstue.nl/

Commissioner PR and Secretary:
T.J.M. (Tim) Schellekens
E-mail:
pr@www.koerstue.nl/

Commissioner Education and Vicechairman:
L.H. (Lars) Hogenboom
E-mail:
onderwijs@www.koerstue.nl/